Salgs- og leveringsbetingelser for Dansk Carport System A/S (DCS) Pr. 19.02.2023
    
1    PARTERNE
1.1    I nærværende salgs- og leveringsbetingelser er Dansk Carport System A/S benævnt sælger og kunden benævnt køber.

2    AFTALEGRUNDLAG
2.1    For aftalen mellem Dansk Carport System A/S og køber gælder den fremsendte ordrebekræftelse og nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem dokumenterne, gælder disse i den nævnte rækkefølge, således at ordrebekræftelsen har forrang.
2.2    Efterfølgende ændringer i ordrebekræftelsen skal aftales skriftligt.

2.3    Udarbejdelse af tegningsmateriale udover hvad der ifølge ordrebekræftelsen er standard og omfattet af den aftalte købesum, betales som en ekstraydelse af køber.

3    TILBUD
3.1    Indtil ordrebekræftelse foreligger, er overslag, tilbud og lignende ikke bindende for Dansk Carport System A/S.
3.2    Overslag, tilbud og lignende er gældende i 30 dage regnet fra datoen angivet i det pågældende dokument.
3.3    Enhver ændring i indgåede aftaler skal ske skriftligt for at være gyldige og gældende.

4    PRISER
4.1    Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms.
4.2    Køber er indtil leveringstidspunktet, dvs. indtil den iht. ordrebekræftelsen aftalte dato for påbegyndelse af det aftalte arbejde på købers ejendom, forpligtet til - uanset årsag - at acceptere ændringer af købesummen som følge af sælgers forøgede omkostninger til opfyldelse af aftalen/ordrebekræftelsen, der skyldes stigninger i skatter, afgifter, materialepriser, og lign.

5    LOVLIGHED, GODKENDELSER, TILLADELSER MV.
5.1    Køber er ansvarlig for lovligheden af ethvert byggearbejde på købers ejendom og forestår selv evt. anmeldelse heraf til offentlige myndigheder.

5.2    Køber forestår og er selv ansvarlig for indhentelse af de fornødne godkendelser og tilladelser, herunder byggetilladelser, myndigheds- og nabogodkendelser mv., og afholder enhver udgift hertil.

6    JORDBUNDS- OG MILJØFORHOLD MV.
6.1    Sælger forudsætter, og køber er ansvarlig for, at hverken jordbunds- eller miljøforhold på købers ejendom er til hinder for opfyldelse af den indgåede aftale.
6.2    Køber er derfor bl.a. ansvarlig for at købers ejendom har den fornødne bæreevne. Eventuel ekstra fundering betales af køber ud over den aftalte købesum.
6.3    Købers ejendom skal være ryddet og klargjort til levering på det aftalte leveringstidspunkt.
6.4    Sælger forudsætter, og køber er ansvarlig for, at boring af huller til søjler kan foretages uden væsentlige hindringer.
6.5    Ekstraarbejder i forbindelse med manglende klargøring af købers ejendom, herunder forekomst og fjernelse af store sten, trærødder og lign., betales af køber ud over den aftalte købesum.

7    TEGNINGSMATERIALE
7.1    Såfremt der ikke senest på det aftalte leveringstidspunkt foreligger en tegning over ikke synlige kabler, ledninger, nedløbsrør, gas, vand og kloakledninger mv. på købers ejendom, herunder på bygninger, er sælger uden ansvar for skader herpå i forbindelse med opsætning, fastgørelse, støbning og montage.

7.2    Køber eller dennes repræsentant skal være til stede i forbindelse med arbejdets udførelse med henblik på at anvise den nøjagtige placering, samt gennemgang og godkendelse af det udførte arbejde.

8    FORSINKELSE
8.1    Forsinkelser fra sælgers side giver ikke køber ret til dagbøder, godtgørelser eller erstatning.
8.2    Ved forsinkelser fra købers side er køber forpligtet til at give sælger besked herom så hurtigt som muligt, dog senest med 7 dages varsel (hverdage). Ved forgæves kørsel er sælger berettiget til at fakturere køber et honorar herfor svarende til sælger tidsforbrug.
8.3    Hvis en forsinkelse fra købers side indebærer, at sælger ikke kan få adgang til købers ejendom på det aftalte leveringstidspunkt, er sælger ikke længere bundet af vilkårene i ordrebekræftelsen, og er derfor berettiget til skriftligt at meddele køber, at ordrebekræftelsen/aftalen er bortfaldet. Det vil i den situation være op til sælger og køber at søge afklaret, om der kan indgås en ny aftale med tilhørende ordrebekræftelse.
8.4    Sælger har ret til tidsfristforlængelse og udskydelse af i øvrigt aftalte/gældende tidsfrister i følgende tilfælde:
•    ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af køber/kunder,
•    forsinkelse med levering af byggematerialer fra leverandører,
•    forsinkelse pga. COVID 19 relaterede forhold,
•    købers/kundens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, og
•    forhold, der opstår uden sælgers skyld, og over hvilke sælger ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out eller hærværk, nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes sælgers egne forhold.
8.5    Sælger skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.
8.6    Anser sælger sig for berettiget til forlængelse af en frist, skal køber snarest muligt underrettes skriftligt.

9    LEVERING OG MONTERING
9.1    Belægninger, der tages op i forbindelse med støbning, reetableres ikke af sælger.
9.2    Opgravet overskudsjord fjernes ikke af sælger. Dette arbejde udføres og betales af køber.
9.3    Det er købers ansvar at lade udføre de fornødne tilslutningsarbejder af tagnedløb, samt afholde udgifterne hertil, hvilket skal ske af autoriseret kloakmester.
9.4    Det er købers ansvar at lade udføre de fornødne el-arbejder, herunder for tilslutning af lys, samt afholde udgifterne hertil, hvilket skal ske af autoriseret elinstallatør.
9.5    Der skal på købers ejendom være adgang til vand og strøm (240 V), hvilket køber er ansvarlig for.
9.6    Under udførelse af sælgers arbejde på købers ejendom kan det være nødvendigt at foretage mindre tilpasninger af det købte produkt, hvorfor køber skal tåle evt. mindre afvigelser i oplyste målangivelser.

10    FEJL OG MANGLER
10.1    I tilfælde af at det udførte arbejde er mangelfuldt, er sælger berettiget og forpligtet til at afhjælpe manglerne.
10.2    Køber skal acceptere en vis tolerance for kosmetiske forhold ved produktet, f.eks. små ujævnheder eller farvenuancer i galvanisering, malede overflader og beklædninger, hvilket ikke anses for fejl og mangler.
10.3    Ved selvmontage ydes normal garanti og reklamationsret. Dog ikke ved fejlmontage eller ved selvforskyldte skader.

11    BETALINGSBETINGELSER
11.1    Sælger henviser, for så vidt angår betalingsbetingelserne, til de aftalte vilkår i ordrebekræftelsen.
11.2    Ved overskridelse af de aftalte betalingsbetingelser, debiteres køber efter Rentelovens bestemmelser med 1,5 % pr. påbegyndt måned plus rykkergebyr.

12    SPECIALFREMSTILLEDE VARER
12.1    Hvis en vare er specialfremstillet, og den af en eller anden grund ikke kan, eller må opstilles på købers ejendom, afregnes køber iht. ordrebekræftelsen.
12.2    Sælger tager ikke specialfremstillede varer retur.

13    GARANTI
13.1    For at opretholde produktgarantien er køber forpligtet til at foretage rengøring af tag, nedløbsrør og tagrender, 2 gange årligt. Vedligeholdelsesplan er fremsendt til køber sammen med ordrebekræftelsen.

14    REKLAMATION
14.1    Såfremt køber mener, at der foreligger forsinkelse eller er mangler ved den leverede ydelse, skal køber/kunden uden ophold reklamere skriftligt ovf. sælger. I modsat fald bortfalder købers krav ovf. sælger.

15    ERSTATNINGSANSVAR OG PRODUKTANSVAR
15.1    I intet tilfælde er sælger ansvarlig for købers driftstab, tabt fortjeneste, eller andre indirekte økonomiske tab.

15.2    Sælger er uden ansvar for hændelige skader, der måtte opstå i forbindelse med sælgers udførelse af arbejde på købers ejendom, herunder på bygninger.

15.3    Erstatningskrav, der berettiget gøres gældende ovf. sælger, som følge af købers direkte tab, kan maksimalt andrage fakturabeløbet ekskl. moms for den pågældende aftale/ordre.

16    EJENDOMSRET
16.1    Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger indtil de af ordrebekræftelsen omfattede varer er fuldt ud betalt af køber, uanset om disse måtte være leveret til køber.

17    LOVVALG OG VÆRNETING

17.1    Enhver tvist, der udspringer af den mellem sælger og køber indgåede aftale, skal afgøres efter dansk ret i 1. instans af Retten i Randers eller i 2. instans af Vestre Landsret.