Salgs – og leveringsbetingelser
Gældende for Dansk Carport System A/S pr. 14.8.2014
 
1. Parterne
1.1
I nærværende salgs- og leveringsbetingelser er Dansk Carport System A/S benævnt sælger og kunden benævnt køber. 

2. Aftalegrundlag
2.1
For ordren gælder den fremsendte ordrebekræftelse og nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem dokumenterne, gælder disse i den nævnte rækkefølge, således at ordrebekræftelsen har forrang.
2.2
Efterfølgende ændringer i ordrebekræftelsen skal aftales skriftligt.
2.3
Udarbejdelse af tegningsmateriale udover hvad der ifølge ordrebekræftelsen er standard og omfattet af den aftalte købesum, betales som en ekstraydelse af køber.
3. Lovlighed, godkendelser, tilladelser mv.
3.1
Køber er ansvarlig for lovligheden af ethvert byggearbejde og forestår selv evt. anmeldelse heraf til offentlige myndigheder.
3.2
Køber forestår og er selv ansvarlig for indhentelse af de fornødne godkendelser og tilladelser, herunder byggetilladelser, myndigheds- og nabogodkendelser mv., og afholder enhver udgift hertil.
4. Jordbunds- og miljøforhold mv.
4.1
Sælger forudsætter, at hverken jordbunds- eller miljøforhold på købers ejendom er til hinder for opfyldelse af den indgåede aftale. Køber er derfor bl.a. ansvarlig for at købers ejendom har den fornødne bæreevne. Eventuel ekstra fundering betales
af køber ud over den aftalte købesum.
4.2
Købers ejendom skal være ryddet og klargjort til levering på det aftalte leveringstidspunkt.
Sælger forudsætter, at boring af huller til søjler kan foretages uden væsentlige hindringer.
Ekstraarbejder i forbindelse med manglende klargøring, store sten, trærødder og lign. betales af køber ud over den aftalte købesum.
5. Tegningsmateriale
 
5.1
Såfremt der ikke senest på det aftalte leveringstidspunkt foreligger en tegning over ikke synlige kabler, ledninger, nedløbsrør, gas, vand og kloakledninger mv. på købers ejendom, herunder på bygninger, er sælger uden ansvar for skader herpå i forbindelse med opsætning, fastgørelse, støbning og montage.
5.2
Køber eller dennes repræsentant skal være til stede i forbindelse med arbejdets udførelse med henblik på at anvise den nøjagtige placering, samt gennemgang og godkendelse af det udførte arbejde.
6. Forsinkelse
 
6.1
Forsinkelser fra sælgers side giver ikke køber ret til dagbøder, godtgørelser eller erstatning.
6.2.
Ved forsinkelser fra købers side er køber forpligtet til at give sælger besked herom så hurtigt som muligt, dog senest med 7 dages varsel (hverdage). Ved forgæves kørsel er sælger berettiget til at fakturere køber et honorar herfor svarende til sælger tidsforbrug.
7. Levering og montering
 
7.1
Belægninger, der tages op i forbindelse med støbning, reetableres ikke af sælger.
7.2
Opgravet overskudsjord fjernes ikke. Dette arbejde udføres og betales af køber.
 
7.3
Det er købers ansvar, at lade udføre de fornødne tilslutningsarbejder af tagnedløb, samt afholde udgifterne hertil, hvilket skal ske af autoriseret kloakmester.
 
7.4
Det er købers ansvar, at lade udføre de fornødne el-arbejder, herunder for tilslutning af lys, samt afholde udgifterne hertil, hvilket skal ske af autoriseret elinstallatør.
7.5
Der skal på købers ejendom være adgang til vand og strøm (240 V).
7.6
Under udførelse af sælgers arbejde på købers ejendom kan det være nødvendigt at foretage mindre tilpasninger af det købte produkt, hvorfor køber skal tåle evt. mindre afvigelser i oplyste målangivelser.
 


8. Fejl og mangler
 
8.1
I tilfælde af at det udførte arbejde er mangelfuldt, er sælger berettiget og
forpligtet til at afhjælpe manglerne.
8.2
Køber skal acceptere en vis tolerance for kosmetiske forhold ved produktet, f.eks. små ujævnheder eller farvenuancer i galvanisering, malede overflader og beklædninger, hvilket ikke anses for fejl og mangler.
8.3
 
Ved selvmontage ydes normal garanti og reklamationsret. Dog ikke ved fejlmontage eller ved selvforskyldte skader.
 
9. Betalingsbetingelser
 
9.1
Sælger henviser for så vidt angår betalingsbetingelser til ordrebekræftelsen.
9.2.
Ved overskridelse af de aftalte betalingsbetingelser, debiteres køber efter Rentelovens bestemmelser med 1,5 % pr. påbegyndt måned plus rykkergebyr.
10. Specialfremstillede varer
10.1
Hvis en vare er specialfremstillet, og den af en eller anden grund ikke kan, eller må opstilles på købers ejendom, afregnes køber iht. ordrebekræftelsen.
10.2
Sælger tager ikke specialfremstillede varer retur.
11. Garanti
  
11.1
For at opretholde produktgarantien er køber forpligtet til at foretage rengøring af tag, nedløbsrør og tagrender, 2 gange årligt. Vedligeholdelsesplan er fremsendt til køber sammen med ordrebekræftelsen.
12. Erstatningsansvar og produktansvar
12.1
I intet tilfælde er sælger ansvarlig for købers driftstab, tabt fortjeneste, eller andre indirekte økonomiske tab.
12.2
Sælger er uden ansvar for hændelige skader, der måtte opstå i forbindelse med sælgers udførelse af arbejde på købers ejendom, herunder på bygninger.
 
13. Ejendomsret
13.1
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger indtil de af ordrebekræftelsen omfattede varer er fuldt ud betalt af køber, uanset om disse måtte være leveret til køber.
14. Lovvalg og værneting
14.1
Enhver tvist, der udspringer af den mellem sælger og køber indgåede aftale, skal afgøres efter dansk ret i 1. instans af Retten i Randers eller i 2. instans af Vestre Landsret.